Logo Eloquo

Sitevoorwaarden

Deze internetsite (www.eloquo.nl, hierna te noemen "de Site") wordt u aangeboden door Eloquo, een handelsnaam voor de freelance activiteiten van Geert Jan de Noord. Lees de Sitevoorwaarden van Eloquo aandachtig voor u de Site bezoekt. De Algemene Voorwaarden van Eloquo vindt u hier.

Toepassing Sitevoorwaarden Eloquo

Door de Site te bezoeken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Sitevoorwaarden van Eloquo en alle overige wet- en regelgeving die van toepassing is. De Sitevoorwaarden van Eloquo kunnen op elk moment, zonder enige voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De Site bevat hyperlinks naar internetsites van derden buiten het Eloquo-domein. Ook kunnen internetsites buiten het Eloquo-domein hyperlinks bevatten naar de Site. Eloquo heeft invloed noch controle op gehyperlinkte internetsites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hun inhoud en kwaliteit. Op gehyperlinkte internetsites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden voor onder meer aansprakelijkheid, veiligheid, privacy en intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid en veiligheid

Eloquo streeft naar optimale zorgvuldigheid maar kan de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van alle op de Site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Eloquo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op de Site weergegeven gegevens.

Eloquo onderzoekt de Site geregeld op het voorkomen van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere informatie die de goede werking van uw en onze computers en computerprogrammatuur zou kunnen beïnvloeden. We kunnen echter niet garanderen dat de Site vrij van dergelijke informatie is. We wijzen u erop dat de verantwoordelijkheid voor het veilig downloaden van informatie van de Site bij u berust.

Het is niet toegestaan om van de Site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de Site zou kunnen verstoren of belemmeren.

Privacyverklaring

Déclaration de confidentialité Lisez notre déclaration de confidentialité ici.

Privacy statement Read our privacy statement here.

Eloquo - Geert Jan de Noord, gevestigd op Le Bouis, 03240 Deux-Chaises, Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.eloquo.nl
Le Bouis
03240 Deux-Chaises
France
+33 4 70 47 32 97

Geert Jan de Noord is de Functionaris Gegevensbescherming van Eloquo - Geert Jan de Noord. Hij is te bereiken via gerard.de.noord@eloquo.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken

Eloquo - Geert Jan de Noord verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
voor- en achternaam,
geslacht,
adresgegevens,
telefoonnummers,
e-mailadressen,
bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken we u contact met ons op te nemen via gerard.de.noord@eloquo.nl. Dan verwijderen we deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Eloquo - Geert Jan de Noord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om uw betaling af te handelen.
Om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Om diensten af te leveren.
Eloquo - Geert Jan de Noord verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe zijn verplicht, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eloquo - Geert Jan de Noord neemt nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eloquo - Geert Jan de Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren uw persoonsgegevens tot tien jaar na beëindiging van onze zakelijke activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eloquo - Geert Jan de Noord verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eloquo - Geert Jan de Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Eloquo - Geert Jan de Noord gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eloquo - Geert Jan de Noord en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gerard.de.noord@eloquo.nl.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Eloquo - Geert Jan de Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed worden beveiligd of als u aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact met ons opnemen via gerard.de.noord@eloquo.nl. We maken gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, en van TLS (voorheen SSL).